نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

وجود واژه های ترکی در متون زبان و ادب فارسی نشانگر پیوند دیرینة این دو زبان با یکدیگرست و از آنجا که دیوان حافظ نیز – که غزل فارسی در آن به اوج شکوفایی و کمال خود رسیده از این تأثیرپذیری بر کنار نبوده است، در این مقاله سی و پنج واژة ترکی آن معرفی و کاویده و با استناد به منابع، ریشه شناسی شده است. امیدست که این مقاله بتواند با تحلیلی درست برای حافظ دوستان و حافظ پژوهان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Turkish words in Diwan- e- Hafiz

نویسنده [English]

  • Dr.Ismael Tajbakhsh

چکیده [English]

Turkish words in the texts of Persian language and literature show the deep and long relations between two languages. And because the Diwan-e-Hafiz (Hafiz’s complete works), in which the Persian lyric poetry achieves its most flourishing perfection, is not an exception, some of its 35 Turkish words are going to be surveyed to determine their morphophonemic in this paper. Hoping to be considered as an accurate analysis to Hafiz fond and researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diwan-e-Hafiz
  • Historical linguistic
  • Morphophonemic
  • Turkish words