نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه تربیت معلّم

چکیده

چگونگی شکل‌گیری پدید? خواب باوجود تکرار بسیار ، همچنان امری پیچیده و شگفت است. به جز محتوای خواب‌ها فضایی که خواب ها در آن نقل می شوند هم از جهاتی قابل توجّه هستند. خواب دیدن و دیده شدن در خواب به عنوان یک سنت در متون صوفیه به دفعات تکرار می‌شود. در این بررسی سعی کرده‌ایم با معرفی ویژگی‌های مکتب‌های فرمالیسم و ساختار‌گرایی، روایات خواب را به عنوان داستان‌هایی کوتاه مورد ارزیابی ریخت‌شناختی قرار دهیم. خواب‌های صوفیه بن مایه‌های داستانی قابل توجهی دارند که به ویژه در تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌ها و همچنین در بیان تعالیم صوفیه، نقش مهمی ایفا می‌کنند. سعی ما بر آن بوده است که نشان دهیم حکایت‌های خواب از نظر شیوة روایت، دارای یک الگوی معین و تکرارشونده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Morphology of Dream Stories in Sufis’ Prose Texts

نویسندگان [English]

  • Dr.Homeira Zomorrodi 1
  • Dr.Mahboobeh Heydari 2

چکیده [English]

The circumstance of dream formation, although repetitive, is still complicated and wonderful. Except the contents of dreams, the atmosphere they’ll be quoted is also important. Dreaming or being seen in a dream are two frequently repeated subjects in sufic traditions. In this analysis, we have tried, introducing the characteristics of formalistic and structural schools, to assess the morphologic features of dream quoting as a short story. Sufic dreams include such narrative themes that have main roles in their biographies and in sufic catechetic. We are going to indicate the significant repetitive pattern of dream stories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dream Story
  • Metaphor
  • Morphology
  • Repetitive Pattern