نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

چکیده

شعر فارسی در سالهای آغازین قرن چهاردهم شمسی شاهد دگرگونی ها، نوآوری ها، دغدغه ها، گفتگوها و اختلاف نظرهای بسیار است. در همین روزگار است که پرویز ناتل خانلری شعر عقاب را می‌سراید. مثنوی که از ماندگارترین سروده های معاصر است. دلیل سرودن عقاب، تقدیم آن به صادق هدایت، نقل جمله ای از خواص الحیوان، انتشار آن برای اولین بار و پاسخهایی که شاعران دیگر با انگیزه های شاعرانه و جز آن به عقاب داده اند، ماجرایی در خور تأمل است و نگارنده کوشیده تا با جستجو در این باره و نقد و تحلیل گفته ها و سروده ها نوری تازه بر این ماجرا بازتاباند تا از رهگذر این جستجو گوشه ای از تاریخ ادب ایران را روشن سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Eagle Trace

نویسنده [English]

  • Dr. Rooholla Hadi

چکیده [English]

Persian poetry experienced many changes, innovations, concerns and disputes by the beginning of 14th century AH. Just in this period, Parviz Natel Khanlari composes “The Eagle Trace”, a masnavi of the most perdurable modern literary works. The reasons of The Eagle composition, its presentation to Sadiq Hedayat, quoting one of Khavas al-Hayvan’s statements, its first publication and the answers that other poets have given by poetic motivations and etc. are all ponderable points and the author has tried to illuminate them by criticizing several sayings and works through a coherent search to make a part of literary history of Iran clear.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eagle
  • Khanlari
  • Khavas al-Hayvan
  • Magpie
  • reconciliation
  • Sadiq Hedayat