نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

افسانه ها و اسطوره ها، گذشتة ملت ها را تشکیل می دهند. اساطیر جهان با یکدیگر همسانی و مشابهت دارند و گاهی نیز در جهت مخالف هم قرار می گیرند. یکی از مباحث شگفت اسطوره ها، تراژدی است که این مقاله به مبحث تراژدی فرزندکشی و پدرکشی می پردازد، در این تراژدی ها کسی پیشگویی می کند و تقدیر درست در راستای پیشگویی رقم می خورد، هیچ چیز نمی تواند مانع از تقدیر شود و همة قهرمانان افسانه ها اسیر تقدیرند.
افسانه ها و اسطوره ها، گذشته ملت ها را تشکیل می دهند. اساطیر جهان را ساخته اند و دری آرمانی و زیبا، پر از تخییل و واقعیت به روی مردم گشوده اند. جهان هست چون اسطوره هست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Tragedies of Infanticide in Iran & Patricide in Greece Antithesis, Legend or Reality? Through a glance at this issue in the world

نویسندگان [English]

  • Dr. Manuchehr Akbari 1
  • Dr. Assiyeh ZabihniyaʿOmran 2

چکیده [English]

The histories of several nations consist of Legends and Myths. The world myths seem similar in many cases, although, they sometimes oppose each other. Tragedy is one of amazing topics in mythological discusses. This essay tries to analyze the tragedies of infanticide and patricide. There is a predictor in such tragedies and the fate will always go on his foretelling. Nothing can prevent or change the fate and all heroes are captured in their own fates.
The myths have constructed the world and have opened a beautiful and ideal door to different people, full of imaginations and realities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • infanticide
  • Patricide
  • prediction