نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تاریخ جهانگشا یک اثر ادبى - تاریخى است که عطاملک جوینى با استفاده از صنایع لفظى و معنوى و کمک گرفتن از تشبیه و استعاره و کنایه و استشهاد به آیات و احادیث و اشعار فارسى و عربى در تلاش بوده است اثرى ادبى بیافریند. در این مقاله یکى از اجزاى مهم این اثر ادبى یعنى استشهاد به ابیات عربى مورد بررسى قرار مى‌گیرد.
جوینى در کتاب خود براى ادبى‌تر کردنِ نثر، ابیات عربى بسیارى را به کار برده است. گاهى مصرعى یا بیتى را در بطن جمله و به صورت جزئى از آن قرار داده که حذف آن سبب تشویش جمله مى‌شود و گاهى آن را فقط به عنوان شاهد مثالى در تایید مطلب خود به کار برده است. ابیات بسیارى از قصاید شاعران عرب در این کتاب آمده است که در این مقاله ابیات مربوط به شعراى دورة عباسى مانند ابونواس، ابوتمام، متنبّى، ابوالعتاهیه، ابوالعلاء معرّى و... مورد بررسى قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arabic distiches of Abbasid poets in the History of Jahangoshay-e-Joweini

نویسندگان [English]

  • Dr. Abdoreza Seif
  • Mohyedin Amjadi

چکیده [English]

The history of Jahangosha is a literary-historical work created byAta Malik Joweini using verbal and spiritual industries and several metaphors and allegories from different Quranic and Islamic traditions and Persian and Arabic poems. One important aspect of this work, adducing or borrowing from Arabic distiches, is going to be analyzed in this paper.
Joweini has used many different Arabic verses to make his work more literary. Sometimes he imports a hemistich or a distich in the statement in a way that confusion will be the result of its omitting, and sometimes, uses it to confirm its own subject. There are many different distiches of Arab poets in this work. Abbasid poets, such as Abu Novas, Abu Tamam, Motenabbi, Abu al-?Athiyya, Abu al-?Ala?Mo?ari and etc. are being analyzed among them inthis essay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balladry
  • Diwᾱn (complete works)
  • King(sultan)
  • literature
  • mongol
  • The history of Jahangosh