نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوى دکترى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله یکى از مباحث مهم در سیر و سلوک، یعنى سفر آفاقى را در متون عرفانى تا قرن هفتم هجرى بررسى و تحلیل میکند. نگارنده پس از ذکر مقدّمه‌اى دربارة سیروسفر به تعریف سفرو سیروسلوک پرداخته و پیشینة سفر در قرآن و حدیث را به اجمال تبیین کرده است. نویسنده انواع، سفر و سیروسلوک را نیز از متون عرفانى استخراج و عرضه کرده و سپس به تبیین اهداف صوفیان از سفرو لوازم لازم در سفر پرداخته و پس از تشریح آداب سفر و آداب ورود به خانقاه، رابطة مشایخ تصوّف با سیروسفر را تحلیل نموده است. در پایان تأثیرات و فواید سفر صوفیان را بیان کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Panoramic Journey into Mystic texts

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Asghar Mirbagheri Fard 1
  • Fatemeh Taheri 2

چکیده [English]

The present paper investigates into one of the important subject in mystic conduct i.e. Panoramic Journey within mystical texts up to Hegira 7th century (14th AD century). After purposing an introduction about this journey, author deals with definition of (mystic) conduct and wayfaring and history of journey in Quran and Islamic Traditions (Hadith) and explained them briefly. The author has also extracted types of conduct and journey from mystic texts and introduced them and then dealt with definition of sophists’ goals concerning to this journey and the needed tools for such conduct and then explained about ceremonies of journey and for entering into Khanghah (Sophist Convent) and the relation of Sophist Shekhs (masters) with this conduct. At the end, author has expressed the impacts and benefits of Sophist journey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conduct
  • journey
  • Wayfarer and Mystic Texts
  • wayfaring