وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)
وزن درشعر و موسیقی (پژوهشی در مبانی عروض و ایقاع)

مجید کیانی؛ رودابه شاه حسینی؛ احمد رضایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  ایقاع، میزان موسیقیِ موزون است؛ چنان‌که عروض میزان کلام منظوم است. ایقاع مانند عروض، دارای اوزانی است که آن­ها را در اصطلاح موسیقی قدیم ایران، ادوار یا ادوار ایقاعی گویند. ادوار ایقاعی از ارکان و ارکان ...  بیشتر