نویسنده = �������������� �������������� ��������
نوع و کارکرد راوی در روایت‌های داستان «رستم و سهراب»

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 177-195

چیمن خوشنمای بهرامی؛ تیمور مالمیر