نویسنده = �������� ������������ ����������
تحلیل شخصیّت رستم با تأکید بر مکتب وظیفه‎گرایی کانت

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 197-215

فاطمه حاجی رحیمی؛ سلمان رحیمی