نویسنده = ���������������� ����������
کارکرد مفاخره‌سرایانۀ شخصیّت‌های شعر عربی در مدیحه‌های منوچهری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 169-184

فاطمه سادات طاهری؛ سعیده بیرجندی