نویسنده = ������������ ������ ����������
بوم‌نقد تطبیقی کتاب‌های درسی فارسی و العربیّة لغتی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 81-101

عاطفه جمالی؛ فرح انگیز شکوهی