اشعار دخیل در دیوان رشیدالدّین وطواط در چاپ مصحَّح نفیسی
اشعار دخیل در دیوان رشیدالدّین وطواط در چاپ مصحَّح نفیسی

محمد احمدی؛ سارا سعیدی

دوره 9، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 77-96

چکیده
  رشیدالدّین وطواط، شاعر سخن‌دان و صاحب تألیف دربار اتسز خوارزم‌شاه، از مشهورترین رجال ادبی قرن ششم هجری به‌شمارمی‌آید. آوازۀ وطواط حتّی در زمان حیات وی آفاق را فراگرفته و اغلب شاعران هم‌عصر او مانند ...  بیشتر