نویسنده = ������������ ���������������� ����������
زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 79-102

مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری