نویسنده = ����������������������� ��������
دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-240

مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل