دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی
دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 221-240

چکیده
  سامانة معرفتی و هویّت هنری بیدل در دو سطح تجربة شهودی و متن قدسی، قابل واکاوی است که پیوندی وثیق، ازحیث هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، این دو لایة معرفتی- هنری را با هم متّحد می‌سازد؛ نخست، تجربة شهودی که ...  بیشتر