نویسنده = �������������� ������������
تغییر الگو در شعر و نقّاشی عصر صفوی با تکیه بر اشعار اهلی شیرازی و نگاره‌های رضا عبّاسی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 231-249

حسنعلی پورمند؛ مجید آزادبخت؛ محمد خزایی


دیالکتیک شعر قدسی و شهود معنا در اندیشة بیدل دهلوی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-240

مجید آزادبخت؛ حسنعلی پورمند؛ مینا محمدی‌وکیل