نویسنده = ������������ ��������
تصحیح چند تصحیف و تحریف در دیوان خاقانی شروانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 161-179

زهرا نصیری شیراز؛ نصرالله امامی؛ سجاد دهقان