نویسنده = ���������������� �������� ������ ������ ��������