نویسنده = ������������ �������������� ��������
بررسی بسامدی اختیارات وزنی در قصیده‌های ناصرخسرو

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 153-168

وحید عیدگاه طرقبهی