ساختارشکنی در صفت‌ها و ناگفته‌های پیرامون آن
ساختارشکنی در صفت‌ها و ناگفته‌های پیرامون آن

عبّاسعلی وفایی؛ احمد سبحانی درگاه

دوره 8، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 1-17

چکیده
  ساختارشکنی زبانی، چه ازنظر ساختمان و چه ازنظر کاربرد، کمتر در دستورهای زبان فارسی موردتوجّه قرارگرفته است. الگوهای ساخت و قواعد دستورمند زبان، غالباً در کتاب‌های مطرح دستور، تکراری و ایستاست، درحالی‌که ...  بیشتر