بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده‌های مهدی اخوان ثالث
بررسی و تحلیل عنوان کتاب‌‌ها و سروده‌های مهدی اخوان ثالث

علی محمدی؛ طاهره قاسمی دورآبادی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 77-92

چکیده
  عنوان اثر، نامی است که از سوی پدید‌آورنده یا ناقد اثر بدان داده می‌شود. اهمیت عنوان، تنها از آن روی نیست که اثر را شناسنامه‌دار و از سایر عنوان‌ها  متمایز می‌کند، بلکه می‌تواند دال بر کیفیّت و اهمیت ...  بیشتر