نویسنده = ���������� ������ ������
ساختار تشبیه در خسرو و شیرین و ویس و رامین

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 115-131

روح اله هادی؛ زینب نصیری