جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان
جابه‌جایی و تداوم اساطیر در قالب کرامات صوفیان

تیمور مالمیر؛ ناصر محبی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 17-36

چکیده
  اسطوره‌ها نیرومند و پایدار هستند، می‌توانند با تغییر شکل در سخت‌ترین شرایط نیز به حیات خود ادامه دهند و در قالبی دیگر زنده و فعال بر جای بمانند. بسیاری از مسائل تصوف نظیر آداب و رسوم، قصّه‌ها و داستان‌های ...  بیشتر