نویسنده = ������������ ��������
ابیاتی نویافته از لامعی گرگانی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 39-56

محمد منصور؛ اسماعیل شموشکی