نویسنده = ������������ ���������� ��������
مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-39

مهدی علیائی مقدم


زبان قصاید ناصرخسرو در سطح نحوی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 79-102

مهدی علیایی مقدم؛ پدرام شهبازی بختیاری