نویسنده = �������������� ��������
نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-55

داود اسپرهم؛ زینب اکبری