نویسنده = �������������������� ������
پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه

دوره 3، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 77-94

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری