پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه
پیامبران در قصّه‌های بلند عامیانه

حسن ذوالفقاری؛ بهادر باقری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 77-94

چکیده
  یکی از ویژگی‌های برجستة داستان‌های منثور عامیانه که تا به حال کمتر بدان پرداخته شده، پیوند ژرف و معنادار آنها با کهن‌الگوهای داستان‌های پیامبران، یعنی تکرار و یا بازتولید بسیاری از رویدادهای زندگی ...  بیشتر