اطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه
اطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه

علی محمد موذنی؛ محمود ندیمی هرندی

دوره 1، 7و8 ، اسفند 1390، ، صفحه 45-66

چکیده
  قطب­الدّین محمّد بن مطهر بن احمد جام (ژنده­پیل) از صوفیان و نویسندگان توانای ایران است که از 577 تا 667 هجری زندگی کرده است. حدیقةالحقیقة یکی از آثار اوست. در این مقاله ابتدا به اطّلاعاتی دربارة قطب‌الدّین، ...  بیشتر