نویسنده = �������� �������������� ��������
نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 131-147

تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت