نویسنده = ������������ ������ ����������
بررسی ظرفیت‌های نمایشی حکایت «زن پارسا»ی الهی‌نامه عطار برای اقتباس نمایشنامه

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 41-59

حسین آقاحسینی؛ سید مرتضی هاشمی؛ طیبه پرتوی‌راد