نویسنده = �������� ���������� ����������
ترجمه در دورة قاجار (از 1210 ق. تا پایان دورة مظفّری)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 125-146

هوشنگ خسروبیگی؛ محمّد خالد فیضی