ترجمه در دورة قاجار (از 1210 ق. تا پایان دورة مظفّری)
ترجمه در دورة قاجار (از 1210 ق. تا پایان دورة مظفّری)

هوشنگ خسروبیگی؛ محمّد خالد فیضی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1391، ، صفحه 125-146

چکیده
  بخشی از پیشینة ادبی و تاریخی ایران، در آثاری به جای مانده که حاصل ترجمه و یا اقتباس از متون مکتوب به زبان‌‌های دیگر است. این ترجمه‌‌ها را «میرزا»های مسلّط به زبان و ادبیّات فارسی انجام می‌دادند. ...  بیشتر