نویسنده = ���� ���������� ��������
«حلقه در گوش کردن» در تاریخ و ادب فارسی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-20

محمود عابدی؛ عباس بگ جانی