نویسنده = �������������� �������� ����������
اهمیت دانش معانی در فهم رندی حافظ

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 147-158

دکتر تیمور مالمیر