نویسنده = ���������������� �������� ������������������
جامی و حدیث مکرّر عشق

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 125-145

دکتر بهاءالدین اسکندری؛ دکتر محمدرضا موحدی