نویسنده = ������������ �������� ������������
ریخت‌شناسی قصّه‌های خواب در متون نثر صوفیه

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 101-123

دکتر حمیرا زمردی؛ دکتر محبوبه حیدری