ریخت‌شناسی قصّه‌های خواب در متون نثر صوفیه
ریخت‌شناسی قصّه‌های خواب در متون نثر صوفیه

دکتر حمیرا زمردی؛ دکتر محبوبه حیدری

دوره 1، 3-5 ، اردیبهشت 1390، ، صفحه 101-123

چکیده
  چگونگی شکل‌گیری پدید? خواب باوجود تکرار بسیار ، همچنان امری پیچیده و شگفت است. به جز محتوای خواب‌ها فضایی که خواب ها در آن نقل می شوند هم از جهاتی قابل توجّه هستند. خواب دیدن و دیده شدن در خواب به عنوان ...  بیشتر