نویسنده = ������������ ��������
نگاه رازی طبیب و مولوی عارف به مرگ‌هراسی

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 79-100

دکتر احد فرامرز قراملکی؛ زهرا حسینی