بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى
بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

سیّد على اصغر میرباقرى فرد؛ فاطمه طاهرى

دوره 1، شماره 6 ، مرداد 1390، ، صفحه 57-72

چکیده
  این مقاله یکى از مباحث مهم در سیر و سلوک، یعنى سفر آفاقى را در متون عرفانى تا قرن هفتم هجرى بررسى و تحلیل میکند. نگارنده پس از ذکر مقدّمه‌اى دربارة سیروسفر به تعریف سفرو سیروسلوک پرداخته و پیشینة سفر در ...  بیشتر