نویسنده = ������������ ����������
بررسى و تحلیل جایگاه سفر آفاقى در متون عرفانى

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 57-72

سیّد على اصغر میرباقرى فرد؛ فاطمه طاهرى