نویسنده = �������������������������� ������
تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر رویکرد ساختارگرایانه

دوره 1، شماره 6، مرداد 1390، صفحه 17-38

تقی پورنامداریان؛ رقیه هاشمی