نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

چکیده

از دیرینه‌ترین آرزوهای انسان بی‌مرگی و دستیابی به زندگی جاویدان است. انسان این آرزوی درونی را بر قهرمانان اسطوره‌های خود فرافکن می‌نماید. قهرمانان در اسطوره‌ها و افسانه‌های ملل به طرق گوناگون عمر ابدی را تجربه می‌کنند، درحالی که مرگ جزء سرنوشت تمام آدمیان است. به همین سبب قهرمانان در باور انسان، پس از مرگی نمادین از نو زاده می‌شوند. «یونگ» زندگی تمام قهرمانان را خورشیدوار می‌داند و اسطور? بازگشت همیشگی قهرمان را با تقاضای انسان برای دستیابی به آرامش آغازین یکی می‌داند.
این جستار تحلیل سرنمونی زندگی سه تن از قهرمانان اسطوره‌های ایرانی است که به سه صورت مختلف مرگ و بازگشت را تجربه می‌کنند و آرزوی دیرین? انسان را تحقّق می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of myths of Keykhosro, Garshasb and Jamshid based from Yung’s points of view

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Emami 1
  • Azarmidokht Rokni 2

چکیده [English]

Immortality and gaining eternal life are the man’s oldest desires. He extends these intra-desires on his champions of myths. Champions of several myths and legends, experiment the eternal life differently, whiles death is the destiny of all. So, many believe that champions will be renewed after their symbolic death. Yung looks on all champions’ lives as sun and assesses champions’ eternal returns as the man’s request to access his initial comfort. This research analyzes the archetypal lives of three Iranian mythological champions, experimenting death and renovation in three different ways, fulfilling the human’s old desires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Archetype
  • Champion
  • Garhasb
  • Jamshid
  • Keykhosrow
  • Renovation
  • Sun
  • Yung