تحلیل اسطوره‌های کیخسرو، گرشاسب و جمشید بر اساس آراء یونگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

چکیده

از دیرینه‌ترین آرزوهای انسان بی‌مرگی و دستیابی به زندگی جاویدان است. انسان این آرزوی درونی را بر قهرمانان اسطوره‌های خود فرافکن می‌نماید. قهرمانان در اسطوره‌ها و افسانه‌های ملل به طرق گوناگون عمر ابدی را تجربه می‌کنند، درحالی که مرگ جزء سرنوشت تمام آدمیان است. به همین سبب قهرمانان در باور انسان، پس از مرگی نمادین از نو زاده می‌شوند. «یونگ» زندگی تمام قهرمانان را خورشیدوار می‌داند و اسطور? بازگشت همیشگی قهرمان را با تقاضای انسان برای دستیابی به آرامش آغازین یکی می‌داند.
این جستار تحلیل سرنمونی زندگی سه تن از قهرمانان اسطوره‌های ایرانی است که به سه صورت مختلف مرگ و بازگشت را تجربه می‌کنند و آرزوی دیرین? انسان را تحقّق می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها