متن‌شناسی روایت ناشناختۀ ماه‌منیر و خوب‌چهره
متن‌شناسی روایت ناشناختۀ ماه‌منیر و خوب‌چهره

میلاد جعفرپور؛ احسان احمد

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 213-234

چکیده
  اقلیم شبه‌قارّه از رهرو  پیوندها و تعاملات تاریخی کهن و متمادی با ایران، توانسته است میراث ادبی درخشان و برجسته‌ای از خود به یادگار بگذارد. یکی از انواع ادبی‌ای که در اثر جریان ترجمه، تألیف یا تصنیف ...  بیشتر