نویسنده = ������������������ ����������
تحلیل گفتمان قدرت در داستان سیاوش بر اساس نظریّۀ قدرت میشل فوکو

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 191-212

مختار ابراهیمی؛ شفا دهیمی نژاد