نویسنده = ������������ ���������� ��������
موادّ تصویر و دو کاربرد آن: لحن و وجوه‌کنایی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 59-75

زهیر نادعلی زاده؛ ناصر رحیمی