نویسنده = �������������� ����������������
تأویلات خلع نعلین در شعر عارفانه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 21-36

محمّدرضا موحّدی