نویسنده = ���������� ������������ �����������������