نویسنده = ������������ �������������� ��������
تحلیل داستان چهارم هشت‌بهشت امیرخسرو دهلوی بر اساس نظریّۀ انسان‌شناسی ابن عربی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 133-151

مهدی شریفیان؛ رویا هاشمی زاده؛ محسن محمّدی فشارکی