نویسنده = ���������� ������ ��������
کارکرد بلاغی وجه جمله در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 21-37

روح الله هادی؛ علیرضا حاجیان نژاد؛ زینب نصیری


«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-20

تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی


پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-40

محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی


الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-20

علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی