نویسنده = ������������ ������
سرناد در ادبیّات فارسی

دوره 10، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 207-229

ندا بهسان؛ حسن جعفری تبار