تلقّی کلامی شاعران پارسی‌گو از واژۀ قرآنی «قلم»
تلقّی کلامی شاعران پارسی‌گو از واژۀ قرآنی «قلم»

مصطفی موسوی؛ وحید نعمانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 63-82

چکیده
  شاعران پارسی با هر گرایش مذهبی و کلامی، تأثیر فراوانی از آیات قرآن کریم پذیرفته و این تأثیرپذیری به صورت‌های گوناگون (تلمیح، تضمین، اشاره، اقتباس ...) در شعر آنها مشهود است تاجایی­که شعرِ کمتر شاعری ...  بیشتر