نویسنده = ���������� ������������ ������������
اهمیت و نقش دست‌نوشته‌های کهن در تصحیح متون (شرح تعرّف و نسخۀ کراچی)

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 73-92

تهمینه عطایی کچویی؛ محمود ندیمی هرندی


خروجگاه و مترادفات آن در متون کهن فارسی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 133-142

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


تصحیح چند خطا در دیوان فرّخی سیستانی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 151-164

محمود ندیمی هرندی؛ تهمینه عطائی کچوئی


نقش منابع جنبی در تصحیح بستان‌العارفین و تحفةالمریدین

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 131-147

تهمینه عطائی کچوئی؛ سعید بزرگ بیگدلی؛ ناصر نیکوبخت