نویسنده = �������� ���������� ��������
پیشینۀ تاریخی و تحلیلیِ بحث دربارۀ انواع ادبی تا پایان قرن هفتم

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 21-40

محمدرضا ترکی؛ آسیه فرحی یزدی؛ روح الله هادی